صفحه ی اضافی

انرژی هسته چيست ؟

انرژی هسته در همه اتم ها موجود هست که اگر هسته‌ی بعضی از اتم های سنگين به وسيله‌ی ذرات کوچکتر از اتم (مانند نوترون) بمباران شوند، بر اثر اين برخورد اتم سنگين به دو هسته‌ی سبکتر تجزيه می شود و گذشته از آن، چند نوترون جديد به وجود  می آيند. اتم هايی که بر اثر اين واکنش به وجود می آيند، با انرژی زيادی حرکت می نمايند، و هنگامی که به اتم های اطراف خود برخورد کنند، انرژی جنبشی آنها تبديل به انرژی حرارتی می شود.

انرژی حرارتی به وجود آمده انرژی هسته ای ناميده می شود.

 

ما از انرژی هسته ای موجود در اتم های اورانيوم که قابل شکافته شدن هستند؛ استفاده می کنيم

/ 0 نظر / 34 بازدید